25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TRUST SC-5500P, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 36 názorov pre Laptopy a Notebooky TRUST SC-5500P, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TRUST SC-5500P s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TRUST SC-5500P naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TRUST referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TRUST
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TRUST SC-5500P

Podľa jeho používateľov je TRUST SC-5500P relatívne užívateľsky príjemný.Väčšinou sa im zdá spoľahlivosť uspokojivá., Ale majú veľmi odlišné názory. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi TRUST SC-5500P a iným produktom.

Jeho užívatelia mu dávajú priemerné skóre za efektívnosť., Ale ich názoy sa veľmi líšia. Zdá sa im, že cena je adekvátna poskytnutým službám Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke TRUST SC-5500P pred kúpou.
Sponzorované odkazy
Neovládajte fotoaparát mokrmi rukami. · V záujme predchádzania váÏnemu úrazu elektrickm prúdom nikdy fotoaparát nedrÏte a neovládajte mokrmi rukami. 8 SK BEZPEâNOSTNÉ UPOZORNENIA Pozor na remienok. · Pri prenáaní fotoaparátu pozor na remienok. ªahko sa zachytí za okolité predmety ­ potom hrozí vznik váÏnych kôd. Nevystavujte fotoaparát vysokm teplotám. · Pôsobenie vysokch teplôt môÏe zhoriÈ vlastnosti fotoaparátu a za istch okolností hrozí poÏiar. Nezakrvajte nabíjaãku alebo sieÈov adaptér (napr. dekou). Hrozí prehriatie a poÏiar. PouÏívajte len napájací adaptér doporuãen spoloãnosÈou Olympus. · Nikdy nepouÏívajte in napájací adaptér, neÏ adaptér doporuãen spoloãnosÈou Olympus. PouÏitie iného adaptéru môÏe pokodiÈ fotoaparát alebo napájací zdroj, s rizikom úrazu alebo poÏiaru. Skontrolujte, ãi je adaptér urãen pre vá región alebo tát. Viac informácií poskytne najbliÏie servisné stredisko Olympus alebo obchod, kde ste prístroj zakúpili. SpoloãnosÈ Olympus neposkytuje Ïiadne prehlásenia ani záruky na kody spôsobené pouÏívaním inch sieÈovch adaptérov, neÏ doporuãench spoloãnosÈou Olympus. Fotoaparát pouÏívajte opatrne, aby nedolo k drobnm popáleninám. · Ak fotoaparát obsahuje kovové diely, môÏe dôjsÈ k drobnm popáleninám. DodrÏujte nasledujúce pokyny: ­ Pri dlhodobom pouÏívaní sa fotoaparát zahreje. Ak drÏíte zahriaty fotoaparát, môÏe dôjsÈ k nízkoteplotnm spáleninám. ­ Pri veºmi nízkych teplotách môÏe maÈ telo fotoaparátu teplotu niÏiu neÏ je teplota okolia. Pri fotografovaní v chlade pokiaº moÏno drÏte fotoaparát v rukaviciach. Pozor na pokodenie napájacej núry. · NeÈahajte za napájaciu núru sieÈového zdroja alebo prísluenstva a neupravujte ju. Pri zasúvaní a vyÈahovaní do/zo zásuvky drÏte len koncovku, nikdy nie kábel. V niÏie popísanch prípadoch okamÏite prestaÀte fotoaparát pouÏívaÈ a obráÈte sa na najbliÏie servisné stredisko Olympus: ­ SieÈová núra sa zahrieva alebo vzniká dym ãi neobvykl zápach...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SC-5500P ľahký na používanie?

36 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TRUST SC-5500P veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

230034364110
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.56
= 3.09

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.56 a štadartný diferenciál je 3.09.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SC-5500P veľmi efektívny?

36 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TRUST SC-5500P, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

12221455239
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.50
= 2.98

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.5 a štadartný diferenciál je 2.98.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SC-5500P spoľahlivý, odolný?

36 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TRUST SC-5500P je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

11131443549
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.86
= 2.83

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.86 a štadartný diferenciál je 2.83.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má SC-5500P dobrú hodnotu za peniaze?

36 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TRUST SC-5500P nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

11123233659
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.03
= 2.82

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.03 a štadartný diferenciál je 2.82.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov