25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA TECRA R850, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 55 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA TECRA R850, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA TECRA R850 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA TECRA R850 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA TECRA R850

Jeho používatelia si myslia, že TOSHIBA TECRA R850 je veľmi užívateľky príjemný.Väčšinou sa im zdá viac spoľahlivý ako konkurencia., Na túto tému majúu jednotný názor. Ak si chcete byť istý, že TOSHIBA TECRA R850 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívatelia mu dávajú veľmi dobré skóre za efektívnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Zdá sa im, že cena je adekvátna poskytnutým službám Odpovede na všetky vaše otázky o TOSHIBA TECRA R850 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Pri pou¾ívaní jednej alebo niekoåkých takýchto funkcií sa mô¾e zmen¹i» mno¾stvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie vyu¾ívajúce spoloènú pamä». Ak si napríklad ulo¾íte mnoho Java aplikácií, mô¾ete obsadi» celú spoloènú pamä». Keï sa pokúsite pou¾i» niektorú funkciu, pou¾ívajúcu spoloènú pamä», mô¾e vá¹ prístroj zobrazi» správu, ¾e pamä» je plná. Ak k tomu dôjde, vyma¾te najskôr niektoré údaje alebo polo¾ky, ulo¾ené vo funkciách spoloènej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, mô¾u ma» popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, e¹te osobitne vyhradené urèité mno¾stvo pamäti. Doplnky Niekoåko praktických pravidiel o zachádzaní s príslu¹enstvom a doplnkami · V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí. · Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek zariadenia z príslu¹enstva alebo doplnku, uchopte a »ahajte zástrèku, nie ¹núru. · Pravidelne kontrolujte, ¾e v¹etky doplnky, in¹talované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú. · V¹etky komplexné automobilové doplnky musí in¹talova» vy¹kolený personál. 8 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. V¹eobecné informácie V¹eobecné informácie Prístupové kódy Bezpeènostný kód Bezpeènostný kód (5 ­ 10-ciferný) pomáha chráni» vá¹ telefón pred neoprávneným pou¾itím. Prednastavený je kód 12345. O tom, ako kód zmeni» a nastavi» telefón, aby kód vy¾adoval, sa dozviete v èasti Ochrana, str. Ak pä»krát po sebe zadáte nesprávny bezpeènostný kód, telefón bude nasledujúce pokusy o zadanie bezpeènostného kódu ignorova». Poèkajte 5 minút a znova kód zadajte. PIN kódy PIN kód (Personal identification number ­ Osobné identifikaèné èíslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 ­ 8-ciferné) pomáhajú chráni» va¹u USIM kartu pred neoprávneným pou¾itím. Pozrite si èas» Ochrana, str...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je TECRA R850 ľahký na používanie?

55 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA TECRA R850 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1001654813413
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.31
= 2.27

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.31 a štadartný diferenciál je 2.27.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je TECRA R850 veľmi efektívny?

55 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA TECRA R850, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

0100455710815
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.69
= 2.12

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.69 a štadartný diferenciál je 2.12.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je TECRA R850 spoľahlivý, odolný?

55 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA TECRA R850 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

0002335616515
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.78
= 1.97

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.78 a štadartný diferenciál je 1.97.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má TECRA R850 dobrú hodnotu za peniaze?

55 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA TECRA R850 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

2101348119610
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.04
= 2.43

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.04 a štadartný diferenciál je 2.43.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov