25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA SATELLITE L770D, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 20 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE L770D, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE L770D s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA SATELLITE L770D naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA SATELLITE L770D

Jeho používatelia si myslia, že TOSHIBA SATELLITE L770D je veľmi užívateľky príjemný.Väčšinou sa im zdá spoľahlivosť uspokojivá., Ale majú veľmi odlišné názory. Môžete si prezrieť TOSHIBA SATELLITE L770D fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívatelia mu dávajú veľmi dobré skóre za efektívnosť., Ale ich názoy sa veľmi líšia. Zdá sa im to veľmi lacné Môžete si stiahnuť TOSHIBA SATELLITE L770D použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
POU®ÍVAJTE TELEFÓN UVÁ®LIVO Pou¾ívajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytoène antény. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 8 KVALIFIKOVANÝ SERVIS Telefónne prístroje smú in¹talova» a opravova» iba kvalifikovaní pracovníci. PRÍSLU©ENSTVO A BATÉRIE Po¾ívajte výluène schválené príslu¹enstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky. ODOLNOS« PROTI VODE Vá¹ telefón nie je odolný voèi vode. Uchovávajte ho v suchu. ZÁLO®NÉ KÓPIE Nezabudnite si vytvori» zálo¾né kópie v¹etkých dôle¾itých dát. PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na pou¾itie preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky. VOLANIE Presvedète sa, ¾e telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefóne èíslo, vrátane medzimestskej predvoåby, a stlaète. Hovor ukonèíte stlaèením. Hovor prijmete stlaèením. TIESÒOVÉ VOLANIA Presvedète sa, ¾e telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlaète potrebný poèet krát (napríklad aby ste ukonèili hovor, vy¹li z menu atï. ), aby sa vyprázdnil displej. Navoåte tiesòové èíslo a stlaète. Uveïte svoju polohu. Neukonèujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 9 Slu¾by siete Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre pou¾itie v sie»ach EGSM 900 a GSM 1800. Mo¾nos» vyu¾íva» dve pásma je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateåa slu¾ieb, èi si mô¾ete túto funkciu objedna» a vyu¾íva» ju. Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú slu¾by siete (Network Services). Sú to ¹peciálne slu¾by, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateåa slu¾ieb. Aby ste mohli zaèa» niektoré z týchto slu¾ieb siete vyu¾íva», musíte si tieto slu¾by objedna» u svojho poskytovateåa slu¾ieb a získa» od neho návod na ich pou¾ívanie...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE L770D ľahký na používanie?

20 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE L770D veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10003111526
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.40
= 2.69

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.4 a štadartný diferenciál je 2.69.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE L770D veľmi efektívny?

20 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE L770D, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10040001527
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.35
= 3.05

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.35 a štadartný diferenciál je 3.05.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE L770D spoľahlivý, odolný?

20 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE L770D je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10040022137
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.15
= 3.09

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.15 a štadartný diferenciál je 3.09.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má SATELLITE L770D dobrú hodnotu za peniaze?

20 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE L770D nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10031001428
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.50
= 3.04

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.5 a štadartný diferenciál je 3.04.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov