25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA SATELLITE L730, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 48 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE L730, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE L730 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA SATELLITE L730 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA SATELLITE L730

Väčšinou sa používateľom TOSHIBA SATELLITE L730 zdá veľmi praktický.Dávajú mu veľmi vysoké skóre za spoľahlivosť a odolnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Ak si chcete byť istý, že TOSHIBA SATELLITE L730 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívateľom sa zdá veľmi efektívny., Ale nie sú jednotné. Myslia si, že je to predávané za správnu cenu Odpovede na všetky vaše otázky o TOSHIBA SATELLITE L730 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Ïal¹ie informácie o sie»ach si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb. Pri pou¾ívaní funkcií tohto prístroja dodr¾ujte v¹etky zákony a re¹pektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu. Vá¹ prístroj podporuje niekoåko spôsobov pripojenia. Podobne ako poèítaèe mô¾e by» vá¹ prístroj vystavený vírusom a inému ¹kodlivému obsahu. Zvý¹te obozretnos» pri prijímaní správ, po¾iadavkách na pripojenie, prehliadaní a naèítavaní dát. In¹talujte a pou¾ívajte iba slu¾by a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpeènos» a ochranu pred nebezpeèným softvérom, ako sú napríklad aplikácie, nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré pre¹li testom Java VerifiedTM. Zvá¾te in¹taláciu antivírusov a iného bezpeènostného softvéru do vá¹ho zariadenia a do ka¾dého pripojeného poèítaèa. 6 BEZPEÈNOS« Vá¹ prístroj mô¾e ma» vopred nain¹talované zálo¾ky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez vá¹ prístroj mô¾ete ma» takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoloènos» Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykona» opatrenia na zaistenie bezpeènosti obsahu. Výstraha: Pri pou¾ívaní akejkoåvek funkcie tohto prístroja (okrem budíka) musí by» prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by pou¾itie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo. Kancelárske aplikácie podporujú be¾né funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie v¹etky formáty súborov mo¾no zobrazova» a upravova». Nezabúdajte si zálohova» alebo písomne zaznamenáva» v¹etky dôle¾ité údaje, ktoré máte ulo¾ené vo svojom prístroji...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE L730 ľahký na používanie?

48 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE L730 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

000114749319
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.04
= 1.98

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.04 a štadartný diferenciál je 1.98.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE L730 veľmi efektívny?

48 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE L730, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

0020164611513
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.65
= 2.12

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.65 a štadartný diferenciál je 2.12.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE L730 spoľahlivý, odolný?

48 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE L730 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

000319148715
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.69
= 2.25

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.69 a štadartný diferenciál je 2.25.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má SATELLITE L730 dobrú hodnotu za peniaze?

48 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE L730 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

413024646513
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.71
= 3.18

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.71 a štadartný diferenciál je 3.18.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov