25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA SATELLITE C670D, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 140 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE C670D, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE C670D s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA SATELLITE C670D naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA SATELLITE C670D

Väčšinou sa používateľom TOSHIBA SATELLITE C670D zdá veľmi praktický.Dávajú mu veľmi vysoké skóre za spoľahlivosť a odolnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Ak si chcete byť istý, že TOSHIBA SATELLITE C670D je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívatelia si myslia, že je primerane efektívny., Ale nie sú jednotné. Zdá sa im, že je to veľmi lacné Odpovede na všetky vaše otázky o TOSHIBA SATELLITE C670D nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Odblokova» ju mô¾ete výberom polo¾ky Odblok. a krátkym stlaèením tlaèidla *. Aj keï sú tlaèidlá zablokované, mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo, naprogramované vo va¹om prístroji. Zadajte tiesòové èíslo a stlaète tlaèidlo Hovor. Zadané tiesòové èíslo sa nemusí zobrazi» na displeji. 20 Zaèíname Remienok na zápästie Odstráòte zadný kryt a vlo¾te remienok podåa obrázka. Znova nasaïte zadný kryt. 21 Funkcie pre hovor 2. Funkcie pre hovor Uskutoènenie a prijatie hovoru Hovor mô¾ete uskutoèni» nasledovne: 1. Zadajte telefónne èíslo a ak treba aj medzimestskú predvoåbu. Podåa potreby zadajte aj medzi¹tátnu predvoåbu. Èíslo zavoláte stlaèením tlaèidla Hovor. Stlaèením smerového tlaèidla doprava a doåava mô¾ete poèas hovoru zvý¹i» resp. zní¾i» hlasitos» v slúchadle alebo headsete. Prichádzajúci hovor prijmete stlaèením tlaèidla Hovor. Hovor mô¾ete odmietnu» bez jeho prijatia stlaèením tlaèidla Koniec. 22 Funkcie pre hovor Reproduktor V prípade dostupnosti mô¾ete vybra» polo¾ku Reprod. alebo Hands. a poèas hovoru mô¾ete pou¾i» reproduktor alebo slúchadlo telefónu. Výstraha: Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te prístroj pri uchu, preto¾e hlasitos» mô¾e by» veåmi vysoká. 23 Písanie textu 3. Písanie textu Text mô¾ete zadáva» dvoma spôsobmi: pomocou tradièného spôsobu zadávania textu, ktorý oznaèuje ikona , alebo pomocou prediktívneho spôsobu zadávania textu (s vyu¾itím zabudovaného slovníka), ktorý oznaèuje ikona. Ak chcete pou¾i» tradièný spôsob zadávania textu, opakovane stláèajte tlaèidlo s po¾adovaným písmenom, a¾ kým sa nezobrazí dané písmeno. Re¾im prediktívneho zadávania textu mô¾ete poèas písania zapnú» výberom polo¾ky Voåby > Slovník a po¾adovaného jazyka. Vypnú» ho mô¾ete výberom polo¾ky Voåby > Slovník vypnutý. Pou¾itie prediktívneho spôsobu zadávania textu: 1. Zadajte po¾adované slovo tak, ¾e tlaèidlá pre potrebné písmená stlaèíte v¾dy iba raz...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE C670D ľahký na používanie?

140 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE C670D veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

2425512917291936
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.42
= 2.50

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.42 a štadartný diferenciál je 2.5.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE C670D veľmi efektívny?

140 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE C670D, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

21264141131251727
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.25
= 2.25

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.25 a štadartný diferenciál je 2.25.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE C670D spoľahlivý, odolný?

140 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE C670D je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

2324691121282034
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.46
= 2.40

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.46 a štadartný diferenciál je 2.4.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má SATELLITE C670D dobrú hodnotu za peniaze?

140 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE C670D nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

432337914272543
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.76
= 2.54

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.76 a štadartný diferenciál je 2.54.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov