25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA SATELLITE C650, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 224 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE C650, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE C650 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA SATELLITE C650 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA SATELLITE C650

Väčšinou sa používateľom TOSHIBA SATELLITE C650 zdá veľmi praktický.Zdá sa im, že nevytŕča ani jeho spoľahlivosťou ani robustnosťou., Avšak ich názory sú rozdielne. Môžete si prezrieť TOSHIBA SATELLITE C650 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívatelia si myslia, že je primerane efektívny., Ale nie sú jednotné. Zdá sa im, že je to veľmi lacné Môžete si stiahnuť TOSHIBA SATELLITE C650 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma pravos» batérie. Ak nemo¾no potvrdi» pravos» batérie, vrá»te batériu tam, kde ste ju kúpili. 20 Informácie o batérii Hologram pre overenie pravosti 1. Pri pohåade na holografický ¹títok by ste mali z jedného uhla vidie» symbol spojených rúk Nokia a pri pohåade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements. Pri nakláòaní hologramu doåava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidie» 1, 2, 3, resp. 4 bodky. Èo ak va¹a batéria nie je pravá? Ak sa nedá potvrdi», ¾e va¹a batéria Nokia s hologramom na ¹títku je pravá batéria od spoloènosti Nokia, nepou¾ívajte ju. Odneste ju do najbli¾¹ieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a po¾iadajte o pomoc. 21 Informácie o batérii Pou¾itie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, mô¾e by» nebezpeèné a mô¾e spôsobi» zhor¹enie parametrov a po¹kodenie vá¹ho prístroja a jeho príslu¹enstva. Pri takomto pou¾ití mô¾u navy¹e strati» platnos» v¹etky povolenia a záruky, vz»ahujúce sa na prístroj. Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www. nokia. com/battery. 22 Starostlivos» a údr¾ba Starostlivos» a údr¾ba Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádza» starostlivo. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky. · Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zamoèí, nechajte ho úplne vysu¹i». · Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a elektroniky. · Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE C650 ľahký na používanie?

224 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE C650 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

510417231733382858
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.43
= 2.35

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.43 a štadartný diferenciál je 2.35.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE C650 veľmi efektívny?

224 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE C650, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

421514262633401954
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.25
= 2.33

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.25 a štadartný diferenciál je 2.33.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE C650 spoľahlivý, odolný?

224 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE C650 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

811815231838373243
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.10
= 2.48

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.1 a štadartný diferenciál je 2.48.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má SATELLITE C650 dobrú hodnotu za peniaze?

224 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE C650 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

83267171936353457
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.41
= 2.54

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.41 a štadartný diferenciál je 2.54.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov