25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA SATELLITE A500, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 371 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE A500, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE A500 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA SATELLITE A500 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA SATELLITE A500

Jeho používatelia si myslia, že TOSHIBA SATELLITE A500 je veľmi užívateľky príjemný.Väčšinou sa im zdá viac spoľahlivý ako konkurencia., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi TOSHIBA SATELLITE A500 a iným produktom.

Jeho užívatelia mu dávajú veľmi dobré skóre za efektívnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Zdá sa im to veľmi lacné Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke TOSHIBA SATELLITE A500 pred kúpou.
Sponzorované odkazy
Nenechávajte zariadnie Nokia Medailón II pripojené k nabíjaèke dlh¹ie ne¾ tý¾deò, preto¾e prebíjanie mô¾e skráti» ¾ivotnos» batérie. Ak úplne nabitú batériu nepou¾ívate, èasom sa samovoåne vybije. Extrémne teploty mô¾u zhor¹i» nabíjaciu schopnos» batérie. Pou¾ívajte batériu iba na úèely, na ktoré je urèená. Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú nabíjaèku alebo batériu. Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak Medailón I ponecháte na horúcom alebo chladnom mieste, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Sna¾te sa za ka¾dých okolností udr¾iava» batériu v teplote medzi 15 °C a¾ 25 °C (59 °F a¾ 77 °F). Zariadenie Nokia Medailón II s horúcou alebo studenou batériou mô¾e doèasne presta» pracova», a to aj v prípade, ¾e je batéria úplne nabitá. Výkonnos» batérie je zvlá¹» obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. Nevhadzujte zariadenie do ohòa! Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 16 Ak z nejakého dôvodu potrebujete vybra» alebo vymeni» batériu, obrá»te sa na kvalifikovaný servis. Batériu nevyberajte. Ohåadom vhodného spôsobu recyklácie sa obrá»te na miestne servisné centrum Nokia. Pri likvidácii zariadenia Nokia Medailón II postupujte podåa miestnych predpisov (vrátane likvidácie batérie). Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 17 Starostlivos» a údr¾ba Zariadenie Nokia Medailón II je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» v¹etky záruèné podmienky a zabezpeèi» mnohoroèné pou¾ívanie tohto výrobku. · V¹etky doplnky zariadenia uchovávajte mimo dosahu malých detí. · Udr¾ujte zariadenie Nokia Medailón II v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. · Zariadenie Nokia Medailón II nepou¾ívajte ani neskladujte v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho pohyblivých èastí...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE A500 ľahký na používanie?

371 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE A500 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

9439243321555739117
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.51
= 2.51

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.51 a štadartný diferenciál je 2.51.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE A500 veľmi efektívny?

371 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE A500, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

9253253423536237118
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.57
= 2.45

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.57 a štadartný diferenciál je 2.45.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE A500 spoľahlivý, odolný?

371 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE A500 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

11055274222545341111
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.43
= 2.50

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.43 a štadartný diferenciál je 2.5.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má SATELLITE A500 dobrú hodnotu za peniaze?

371 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE A500 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

12313213533376549112
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.58
= 2.48

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.58 a štadartný diferenciál je 2.48.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov