25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA PORTEGE R830, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 68 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA PORTEGE R830, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA PORTEGE R830 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA PORTEGE R830 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA PORTEGE R830

Jeho používatelia si myslia, že TOSHIBA PORTEGE R830 je veľmi užívateľky príjemný.Väčšinou sa im zdá viac spoľahlivý ako konkurencia., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Ak si chcete byť istý, že TOSHIBA PORTEGE R830 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívatelia mu dávajú veľmi dobré skóre za efektívnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Zdá sa im to veľmi lacné Odpovede na všetky vaše otázky o TOSHIBA PORTEGE R830 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb. Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2. 0 (HTTP a SSL), ktoré be¾ia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je slu¾ba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okam¾ité správy (chat), kontakty s prezenènou slu¾bou, vzdialená synchronizácia a naèítanie obsahu cez prehliadaè alebo cez MMS, si vy¾adujú podporu týchto technológií zo strany siete. SPOLOÈNÁ PAMÄ« O spoloènú pamä» sa mô¾u deli» nasledujúce funkcie tohoto prístroja: kontakty, textové a okam¾ité (chatové) správy, e-mail, hlasové menovky, kalendár, zoznam úloh, JavaTM hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri pou¾ívaní jednej alebo viacerých z týchto funkcií sa mô¾e zmen¹i» mno¾stvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie, ktoré pou¾ívajú spoloènú pamä». Ak si napríklad ulo¾íte mnoho Java aplikácií, mô¾ete obsadi» celú spoloènú pamä». Keï sa pokúsite pou¾i» niektorú funkciu, pou¾ívajúcu spoloènú pamä», mô¾e vá¹ prístroj zobrazi» správu, ¾e pamä» je plná. Ak k tomu dôjde, vyma¾te najskôr niektoré údaje alebo polo¾ky, ulo¾ené vo funkciách spoloènej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad Java aplikácie, mô¾u ma» popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, e¹te osobitne vyhradené urèité mno¾stvo pamäti. Upozoròujeme, ¾e súbory galérie sa delia o inú oblas» pamäti; ïal¹ie informácie nájdete v èasti Galéria na strane 75. Doplnky Niekoåko praktických pravidiel o zachádzaní s príslu¹enstvom a doplnkami: · V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí. · Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek zariadenia z príslu¹enstva alebo doplnku, uchopte a »ahajte zástrèku, nie ¹núru. · Pravidelne kontrolujte, ¾e v¹etky doplnky, in¹talované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú. · V¹etky komplexné automobilové doplnky smie in¹talova» iba vy¹kolený personál...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je PORTEGE R830 ľahký na používanie?

68 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA PORTEGE R830 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

11104115812817
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.32
= 2.38

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.32 a štadartný diferenciál je 2.38.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je PORTEGE R830 veľmi efektívny?

68 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA PORTEGE R830, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00026949101018
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.53
= 2.17

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.53 a štadartný diferenciál je 2.17.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je PORTEGE R830 spoľahlivý, odolný?

68 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA PORTEGE R830 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

002151148101017
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.38
= 2.28

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.38 a štadartný diferenciál je 2.28.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má PORTEGE R830 dobrú hodnotu za peniaze?

68 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA PORTEGE R830 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

001241051011817
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.41
= 2.18

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.41 a štadartný diferenciál je 2.18.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov