25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov ACER TRAVELMATE 3010, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 24 názorov pre Laptopy a Notebooky ACER TRAVELMATE 3010, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky ACER TRAVELMATE 3010 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš ACER TRAVELMATE 3010 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - ACER referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - ACER
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor ACER TRAVELMATE 3010

Jeho užívatelia si myslia, že ACER TRAVELMATE 3010 nemá žiadne konkrétne problémy s užívateľskou príjemnosťou.Zdá sa im relatívne krehky., Ale nie sú jednotné. Môžete si prezrieť ACER TRAVELMATE 3010 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Podľa jeho používateľov je efektívny., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im zdá, že je to veľmi dobrá hodnota za peniaze Môžete si stiahnuť ACER TRAVELMATE 3010 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Technické zmeny vrobku vyhradené. V prípade problému volajte najbliÏie zmluvné servisné stredisko Electrolux. Podmienky záruky My, vrobca, sa zaruãujeme, Ïe ak sa tento spotrebiã alebo akákoævek jeho ãasÈ poãas 12 mesiacov od dátumu zakúpenia tohoto spotrebiãa znaãky Electrolux prejavia ako chybné iba z dôvodu chybného spracovania alebo vadného materiálu, vykonáme podºa náho uváÏenia buì opravu alebo vmenu bez nároku na poplatok za prácu, materiál alebo prepravu za predpokladu, Ïe: ­ bol spotrebiã správne intalovan a pouÏívan vhradne na napätie uvedené na typovom títku ­ bol spotrebiã pouÏívan len na normálne domáce úãely a v súlade s pokynmi vrobcu pre prevádzku a údrÏbu ­ servis, údrÏbu ani opravu spotrebiãa nevykonávala iná neÏ nami autorizovaná osoba ­ vetky servisné práce podºa tejto záruky musí vykonávaÈ servis Electrolux alebo ním poverené autorizované stredisko ­ kaÏd vymenen spotrebiã alebo vymenená chybná súãiastka s stanú naím vlastníctvom ­ táto záruka platí súãasne popri vaich zákonnch alebo inak právne podloÏench právach. Vnimky - táto záruka sa nevzÈahuje na: ­ pokodenie alebo poÏiadavky vzniknuté v dôsledku prepravy, nesprávneho pouÏitia alebo nedbalosti, vmeny Ïiaroviek a odnímateºnch ãastí zo skla alebo plastu ­ náklady spojené s poÏiadavkami na odstránenie závad spotrebiãa, ktor je nesprávne naintalovan ­ spotrebiãe, ktoré sa pouÏívajú v komerãnom prostredí vrátane prenajímanch ­ krajiny Európskeho spoloãenstva. Je moÏné pouÏiÈ tandardnú záruku, ale za uistenie, Ïe spotrebiã spæÀa normy platné v príslunej krajine, kam bol spotrebiã dopraven, zodpovedá vlastník. MôÏe byÈ vyÏadovan doklad o kúpe. Model. no (âíslo vrobku). no (Sériové ãíslo...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je TRAVELMATE 3010 ľahký na používanie?

24 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER TRAVELMATE 3010 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10001136624
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.29
= 2.17

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.29 a štadartný diferenciál je 2.17.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je TRAVELMATE 3010 veľmi efektívny?

24 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER TRAVELMATE 3010, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10101133644
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.25
= 2.47

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.25 a štadartný diferenciál je 2.47.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je TRAVELMATE 3010 spoľahlivý, odolný?

24 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER TRAVELMATE 3010 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

11003233524
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.67
= 2.66

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.67 a štadartný diferenciál je 2.66.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má TRAVELMATE 3010 dobrú hodnotu za peniaze?

24 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER TRAVELMATE 3010 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10011031548
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.83
= 2.53

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.83 a štadartný diferenciál je 2.53.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov